بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با خود کارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی

احمدیان، مینا، سبحانی نژاد، مهدی. بررسی رابطه میان مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان با ابعاد گرایش به تفکر انتقادی، پژوهش‌های تفکر انتقادی،۲۱(۴)، ۱۳۹۳٫ آداک، موسی. رابطه برنامه درسی پنهان باانگیزه تحصیلی دانشجویان؛ موردمطالعه دانشگاه خوارزمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۱٫ اصغری، بهرام، محجوب، علی، کامیابی فراخود و تأثیر آن بر انگیزش و عملکرد کارکنان شرکت ملی گاز ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، ۶(۴)، ۱۳۹۳٫ آقا محمدی، زینب. بررسی اثر بخشی مشاوره انگیزشی برخودکارآمدی تحصیلی، انگیزه پیشرفت و تفکر انتقادی دانش‌ آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۶٫ آقاکریمی، خدیجه. نقش خودکارآمدی و سرگشتی هویت در پیش‌بینی میزان استفاده از فضای مجازی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات، واحد تهران، ۱۳۹۶٫   اکبری، محمد، رحیمی، حسن، صابری، رضا. بررسی ادراک از محیط یادگیری به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده برنامه درسی پنهان دردانشجویان، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، ۱۱( …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *