تحقیق امام علی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، امام علی  بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :   مقدمه یکی ازکسانی که بیش ازهمه درروح وجان ما قداست یافته است وازکودکی وقتی نامش رابه زبان می آوریم ویا نام مقدسش رامی شنویم درخودنسبت به اواحساس شیدایی می کنیم وزندگی وحیات ما با نقل دلاوریها وازخودگذشتگی ها وویژه گیهای ممتازاورونق وصفا وعطرخاصی می گیردامیرتقواپیشه گان امام علی (ع)است .عشق به اودرخون ما جار ی است نبض ما با دوستی اومی زندوقلب ما با عشق اومی تپدولی سوال مهم واساسی این است که تاچه حداورامی شناسیم سیره عملی اوتاچه اندازه درروش زندگی ما جریان یافته است پرواضح است که تقدس علی (ع) درقلوب ما به مراتب ازشناخت سیره اوبیشتراست ما متاسفانه کمتربه این فکرافتاده ایم که علی(ع) رابه درستی بشناسیم اهداف عالی وانسانی ودینی اورادریابیم رهنمودهای هدایتگرانه اورابازشناسیم واین دردامروزجامعه ما است که سخت شیفته وشیدای اوییم بی آنکه بسیاری ازما حتی یکبارکتاب نهج البلاغه راخوانده باشیم علی (ع)یک اسوه است یک الگواست یک انسان کامل است هرکس می تواندروش اوراوسیره عملی اوراوفلش سیاسی اوراسرمشق زندگی خودقرار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *