دانلود پاورپوینت آشنائی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها- ۴۱ اسلاید


                رویکرد فردی :   شناسائی فرد ارائه دهنده مراقبت که خطا را انجام داده است   خطاها پس از وقوع تحلیل و بررسی میشوند(رویکرد واکنشی) ü فردی که مرتکب خطا می شود ، بی دقت و بی مبالات است ü سرزنش و تنبیه فرد خطاکار ü کنار گذاشتن فرد خطاکار   § ناچیز : هیچ عملی مورد نیاز نیست § قابل تحمل : هیچ کنترل بیشتری مورد نیاز نیست § متوسط : اقدامات کاهش خطر باید انجام شود § اساسی : فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد ، به تعویق افتد § تحمل ناپذیر : فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود و اگر کاهش ریسک امکان پذیر نیست فعالیت بکلی حذف گردد.   •شامل : منابع انسانی (کمبود ،ضعف عملکردی ) و تجهیزات (کمبود،نقص فنی ) •شامل : روش هایارائهمراقبت و درمان (عدم رعایت دستورالعملها،الزامات کیفی وفنی) •تدوین برنامه بهبود کیفیت جهت عوامل زمینه ساز qشناسائی عوامل تهدید کننده زیر ساختی qارزیابی و شناسائی عوامل تهدید کننده فرایندی qتهیه ف …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *