دانلود پاورپوینت سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات- ۱۲۶ اسلاید


                TPM ی ک روش کار ی است که توسط کل ی ه کارکنان و به شکل فعال ی تها ی گروهها ی کوچک به منظور  افزایش اثربخش ی و بهبود کارتجه ی زات در کارخانجات تول ی د ی انجام م ی ‌شود. TPM شامل ۵ اصل ز ی ر است: – حداکثر نمودن اثر بخش ی کل ی تجه ی زات – ا ی جاد ی ک س ی ستم نت بهره‌ور برا ی کل دوران عمر تجه ی زات – درگ ی ر نمودن کل ی ه بخشها یی که به نحو ی با برنامه‌ر ی ز ی استفاده و ی ا نگهدار ی تجه ی زات سروکار دارند. – درگ ی ر نمودن کل ی ه کارکنان از مد ی ران رده اول تا کارکنان تول ی د ی – بهبود و توسعه PM از طر ی ق مد ی ر ی ت انگ ی زه‌ا ی ، به عنوان مثال تحت عنوان فعال ی تها ی گروهها ی کوچک خود ساخته مستقل   هشت فعال ی ت اساس ی TPM عبارتند از: ۱ بهبود مستمر Focused Improvement ۲ نت مستقل خودکار Autonomous Maintenance ۳ نت برنامه‌ر ی ز ی شده Planned Maintenance ۴ آموزش و تعل ی م Education & Training ۵ مد ی ر ی ت به هنگام Early Management ۶ نگهدار ی ک ی ف ی Qualit …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *