رفـت و بـرگشــت – طـــراح و نـویســنده: ایــرج جنتــی عطـایی