شما اینجا یک الماس درخشان خواهید دیدو اگر 100هزارتومان برای آتش زدن دارید