پروژه کارگاه آماده سازی زمین در اهواز – 11 برگ ورد+نقشه های اتوکدی