پاورپوینت زیبای تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده – ۲۵ اسلاید


پاورپوینت زیبای  تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده – ۲۵ اسلاید پاورپوینت زیبای  تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده – ۲۵ اسلاید پاورپوینت زیبای  تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده – ۲۵ اسلاید پاورپوینت زیبای  تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده – ۲۵ اسلاید پاورپوینت زیبای  تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده – ۲۵ اسلاید پاورپوینت زیبای  تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده – ۲۵ اسلاید پاورپوینت زیبای  تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده – ۲۵ اسلاید پاورپوینت زیبای  تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده – ۲۵ اسلاید  سیتوکنین üکار اصلی سیتوکنین ها در گیاهان تسریع تقسیم سلولی  میباشد üسیتو کنین ها پیری را در گل ها …

پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید


پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید ساختمان داخلی برگ   1) ساختمان داخلی نیام   2) ساختمان داخلی دمبرگ   3) ساختمان داخلی پهنک متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید است؛   برای دانلود کل پاورپوینت زیبای جوانه – ۲۷ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:     …

پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید


پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید از ببر مازندران تنها یک نقاشی رنگی باقی مانده است . که رنگ ببر مازندران روشن ٬ و تا اندازه ای نارنجی مایل به قرمز بوده است . موهای بدن ببر مازندران بلندتر و پرپشت جثه آن بزرگتر از ببر بنگال و کوچکتر از بوده است . خشک کردن نیزارها و مردابها برای کشاورزی ٬ باغداری و خانه سازی ٬ از میان رفتن جنگلهای جلگه ای سبب نابودی نسل ببر در ایران شده است . متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید است؛   برای دانلود کل پاورپوینت متفاوت حیوانات ایران و جهان – ۴۵ اسلاید  از لینک زیر استفاده کنید:     …

پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید


پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید  فهرست مطالب nمقدمه nمعرفی داده‌کاوی و دلایل پیدایش آن nجایگاه داده‌کاوی در علوم کامپیوتر nمراحل و اجزای یک فرآیند داده‌کاوی n nکاربردهای داده‌کاوی nکاربردهای تجاری nکاربردهای علمی nکاربردهای امنیتی   nتکنیکهای داده‌کاوی nدسته بندی nقوانین تداعی nخوشه بندی n nآینده داده‌کاوی: کاربردهای جدید، چالشها و دستاوردها nتشخیص ناهمگونی nداده‌کاوی توزیع شده nداده کاوی و حریم خصوصی  متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ اسلاید است؛ برای دانلود کل پاورپوینت زیبای داده کاوی و کاربرد آن – ۵۷ ا …

پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید توزیع نمونه برداری •اگر از یک جامعه ٧٠ میلیون نفری نمونه‌های ١٠٠٠ نفری بگیریم و میانگین فشار خون سیستولی افراد هر نمونه را تعیین کنیم، این میانگین ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود. •این میانگین ها لزوماً با میانگین کل جامعه ی ٧٠ میلیون نفری نیز برابر نیستند. •اگر این نمونه برداری را بار ها تکرار کنیم، می‌توان برای این میانگین ها هم یک نمودار توزیع رسم کرد. به چنین نموداری اصطلاحاً «نمودار توزیع میانگین‌ها» یا «نمودار توزیع نمونه‌برداری» گفته می شود. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت متقاوت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید اس …

پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید


پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید پاورپوینت علمی حفاظت در برابر اشعه های یون ساز و غیر یون ساز – ۵۵ اسلاید فلسفه حفاظت در برابر اشعه qفیزیک پرتوها qبرخورد پرتوها با مواد qکمیت ها و یکاها در حفاظت در برابر اشعه qآشکار سازی پرتوها و کاربرد آشکارسازها qاثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز qحفاظت در برابر پرتوگیری خارجی و داخلی بدن qبسته بندی، حمل و نقل مواد پرتوزا و پسمان ها qاستانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه qکاربرد و حفاظت پرت …

پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید


پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید پاورپوینت کاربردی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – ۵۵ اسلاید  جانشینی با مکانیسم افزایشی- حذفی qافزایش نوکلئوفیل به حلقه آروماتیک و به دنبال آن حذف استخلاف منجر به جانشینی استخلافی میشود q qعمده ترین انرژی مورد نیاز برای این واکنش تشکیل حد واسط افزایشی است. q q مرحله افزایشی بوسیله استخلافات الکترون کشنده تسهیل می یابد q qنیترو آروماتیکها بهترین گزینه برای جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها است. q qدیگر گروههای الکترون کشنده مانند سیانو، استیل و تری فلئورو متیل هم فعالیت را زیاد میکنند متن ف …

تحقیق در مورد خاویار


۳۸ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۲| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق  خانواده ماهیان خاویاری یا تاس ماهیان (Acipenseridae) همراه با یک خانواده دیگر به نام کفچه ماهیان (Poluodontidae) و یک خانواده سنگواره ای از بین رفته (Chondrosteidae) متعلق به راسته تاس ماهی سانان (Acipenseriformes) می باشند. این راسته به علاوه تعداد زیادی راسته های فسیلی در فوق راسته ماهیان غضروفی – استخوانی (Chondrostei) قرار دارند که دارای اسکلتی غضروفی – استخوانی و باله دمی شکافدارند که بخش بالایی این باله کشیده تر می باشد. این فوق راسته متعلق به زیر رده شعاعی باله ها (Actinopterygii) است که از باله دهای با اشعه ریز و درست برخوردارند. بالاخره زیر رده مزبور در رده ماهیهای اسکلتی استخوانی می باشند. دریای خزر زیستگاه مطلوب ماهیان خاویاری بر اساس بررسیهای صاحبنظران بزرگ علم اکولوژی دریا و آبهای شیرین، بین اماکن زندگی ماهیهای خاویاری در نیمکره شمالی، دریای خزر که بزرگترین دریاچه بسته جهان است با حوزه خود مناسبترین زیستگاه این ماهیان در روی زمین به شمار …

تحقیق در مورد خزندگان مارها


۱۰ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۲| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق  حرکت آرواره مارها بسیار خیره کننده است. استخوان کوادرات آزاد بوده و انعطاف پذیری قابل ملاحظه‌ای را امکان‌پذیر می‌سازد. بدین وسیله مارها می‌توانند از طعمه‌های بسیار بزرگتر از قطر بدن دهانشان تغذیه کنند. مارها تعداد زیادی دنده دارند که بالغ بر یک صد عدد است و این دنده‌ها آزاد بوده به جناغ سینه اتصال ندارد در حقیقت مارها فاقد استخوان جناغ سینه هستند . در مارهای بوآ بقایای استخوانهای لگن به شکل زائده ناخن مانند در اسکلت بندی جانور به چشم می‌خورد . بسیاری از مارها زنده‌زا هستند و بسیاری تخم می‌گذارند. چشم مار و مارمولکها تفاوت فاحش این دو جانور است. وجود لایه عینک مانند در مارهای گوناگون که در زیستگاههای متنوع و متفاوتی زیست می‌کنند بیانگر این مطلب است که اجدادشان یا زیرزمین زندگی می‌کردند و یا شبها فعالیت داشته‌اند. مارها فاقد پلک هستند اما اکثریت مارمولکها دارای پلک متحرک هستند . شناسایی مار …

تحقیق در مورد خزه ها


۹ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۲| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق  یک خزه به ظاهر دارای دستگاه رویشی مشابه گیاهان گلدار می‌باشد. یعنی دارای ساقه راست با تقارن محوری و ندرتا صفحه‌ای و پوشیده از برگهای مرتب است. ولی باید دانست که این تشابه ظاهری است و تنه خزه هرگز دارای ریشه واقعی نیست. بلکه کرکهای یک یا چند یاخته‌ای ریزوئید نامیده می‌شود و از لایه خارجی ساقه منشا می‌گیرند کار ریشه را انجام می‌دهند. بافت آوندی حقیقی وجود ندارد و دارای روزنه نیست و از طرفی تمام سلولها هاپلوئید هستند. در گروهی از خزه‌ها به نام هپاتیکها ساقه برگدار گیاه به شکل صفحات پهن با تقارن صفحه‌ای دیده می‌شود که قابل مقایسه با ریسه‌های جلبکها می‌باشد . سلسله گیاهان شامل ۴ شاخه است . شاخه ریسه‌داران یا تالوفیتها (Tallophyta) ، شاخه خزه‌ایها (Bryophyta) ، شاخه نهانزادان آوندی (Pteridophyta) و شاخه گیاهان دانه‌دار یا اسپرمتوفیتها (Spermatophyta). وجود دانه یکی از صف …