پاورپوینت درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم هر چیز که در جستن آنی، آنی


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۵ هر چیز که در جستن آنی، آنی در فصل سوم آموختیم که رسانه ها طبق ارزش ها و دیدگاه های خود به تولید پیام می پردازند و از این طریق سعی می کنند تا افکار و باورهای مخاطبان را تغییر دهند. علاوه بر این رسانه ها سعی می کنند تا الگوهای رفتاری بخصوصی را تبلیغ و ترویج کنند. به نظرتان در تصویر چه چیزی ترویج می شود؟ فرض کنید می خواهید در گروه یک فیلمنامه بنویسید. موضوع فیلمتان چیست؟ نام شخصیت اصلی فیلمتان را چه می گذارید؟ او را چند ساله، از چه شهر و کشوری، شهری یا روستایی، ثروتمند یا فقیر انتخاب می کنید؟ پوشش، تغذیه، اسباب و اثاثیه و چینش محل زندگی او را چگونه در نظر می گیرید؟ سرگرم یها و تفریحات او چیست؟ او را با چه ارز شها و اعتقاداتی توصیف می کنید؟ پاسخ های خود را با دو نفر از دوستانتان مقایسه کنید. شخصیت ساخته و پرداخته شده توسط شما با شخصیت دوستانتان چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ این شباهت ها و تفاوت ها از کجا ناشی شده است …

پاورپوینت درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب، بی مخاطب


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س۱۴ مخاطب، بی مخاطب گستردگی رسانه ها و دامنۀ فعّالیت های رسانه ای در عصر حاضر، شناخت حقوق متقابل رسانه ها، مخاطبان و دولت ها را به امری ضروری تبدیل کرده است. این مهم همواره از موضوعات مناقشه برانگیز بین مخاطبان، رسانه ها و دولت ها بوده است؛ زیرا از مصداق های مهم حقوق بشر به شمار می رود؛ به عنوان مثال مسئلۀ ورود رسانه ها به حریم خصوصی افراد یا عدم رعایت حق نشر (کپی رایت) توسط افراد از جمله مسائلی است که امروزه بسیار مشاهده می شود. آیا شما با حقوق خود آشنایی دارید؟ شما به عنوان مخاطب در برابر رسانه ها از چه حقوقی برخوردار هستید؟ فعّالیت گروهی فیلم ((تکنیک نقّاشی)) را ببینید. آیا به عنوان مخاطب حق شما نیست تا از پشت پرده آگاه شوید؟ در جدول زیر، برخی از مهم ترین حقوق مخاطب در برابر رسانه ها ذکر شده است. بسیاری از این حقوق، حق های مسلم و بدیهی مخاطبان است که متأسّفانه گاهی در برخی از رسانه ها رعایت نشده است. شما با کامل کرد …

پاورپوینت درس سیزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب فعّال یا منفعل


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۳ مخاطب فعّال یا منفعل! آیا مفهوم مخاطب با روند توسعۀ رسانه ها تغییر کرده است؟ شاید شما نیز به این موضوع اندیشیده باشید که در دوران رسانه های یک سویه، یک فرستندۀ پیام (تولیدکننده) و یک گیرندۀ پیام (مصرف کننده) وجود داشت. امّا با ظهور رسانه های دوسویه (تعاملی)، مفهوم خطیِ فرستنده گیرنده به مفهوم دایره ای و پیچیده ای تبدیل شده است؛ به عنوان مثال شما در شبکه های اجتماعی در آنِ واحد هم فرستنده اید و هم گیرنده؛ هم تولیدکننده اید و هم مصرف کننده. گفت وگوی کلاسی ابتدا جدول خودارزیابی زیر را به طور فردی تکمیل کنید. اکنون امتیازهای خود را محاسبه، و براساس امتیاز کل، جایگاه خود را روی بردار زیر مشخّص کنید. سپس نتایج را با دیگر هم کلاسی های خود مقایسه کنید. گزاره های جدول، نشانه های مخاطب فعّال در استفاده از رسانه ها است. هر چه امتیاز کل شما به عدد ۴۵ نزدیک تر باشد، شما مخاطب فعّال تری در استفاده از رسانه ها هستید و برعکس، هر …

پاورپوینت درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب خاص


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   در س ۱۲ بسیاری از افراد، اولین مخاطبان را همان تماشاگران نمایش ها، بازی های دسته جمعی، بساط های نمایشی و انواع اجراهای دوران باستان می دانند. مهم ترین تفاوت شکل اولیۀ مخاطب با معادل امروزی رسانه ای آن را باید در این دانست که مخاطب آن دوران در بند زمان و مکان و در مقایسه با معیارهای مدرن، بسیار محدود بود. اگرچه مخاطب به طور ساده به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان یکی از کانال های رسانه ای یا هر محتوا و نمایش اشاره دارد، اما همین واژۀ ساده و یگانه، برای اشاره به واقعیتی به کار می رود که به طور روزافزون در حال پیچیده تر و متنوع تر شدن است. واژۀ مخاطب ثابت مانده است اما موضوع آن به طور مستمر و متنوع در حال دگرگونی است. گفت وگوی کلاسی دربارۀ پرسش های زیر گفت وگو کنید. چرا مخاطبان مختلف از رسانه های مختلفی استفاده می کنند؟ با مثال توضیح دهید. آیا همۀ مخاطبان از محتوای یک رسانه برداشت های مشابهی دارند؟ این برداشت ها به چه …

پاورپوینت درس یازدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم دروازه بانی خبر


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۱ دروازه بانی خبر فعّالیت گروهی فرض کنید شما عضو شورای سردبیری یک بخش خبری پنج دقیقه ای در تلویزیون هستید و قرار است از میان اتّفاقات و اخباری که به دستتان رسیده است، خبر تهیّه کنید. ابتدا به صورت انفرادی خبرهای مورد نظر خود را مشخّص کنید. با توجه به محدودیت زمانی (۵دقیقه) کدام عنوان های خبری را نادیده می گیرید؟ کدام ها را کوتاه و کدام ها را مشروح پوشش می دهید؟ اکنون نتیجۀ کار خود را با هم گروهی ها به اشتراک بگذارید. آیا چگونگی چینش و پرداختن اخبار توسط همۀ اعضای گروه یکسان است؟ دلایل خود را برای گزینش، چگونگی چینش و پرداختن اخبار برای همگروهی ها شرح دهید. یک بار دیگر با توافق اعضای گروه، گزینش، چینش و میزان پرداختن به خبرها را انجام دهید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید. همان طور که مشاهده می کنید، هر کس برای چگونگی انتخاب و چینش خبرها بر اساس دیدگاه ها و ارزش های خود عمل کرده است؛ مثلاً کسی که اخبار سیاسی داخلی را مه …

پاورپوینت درس دهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بازی گردانان بزرگ


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۶ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   در س ۱۰ بازی گردانان بزرگ در درس قبل آموختید، پیام های رسانه ای ساخته می شوند و در ساختن آنها مشاغل و فناوری های گوناگونی دخالت دارند. این فرایند با در نظر گرفتن محدودیت ها، امکانات، ویژگی های مخاطبان و فنون جذب مخاطب انجام می شود. سؤال اساسی این است: مالک اصلی تولیدات رسانه ای کیست؟ هدف از تولید پیام چیست؟ فعّالیت گروهی به پنج گروه تقسیم شوید. هر گروه یک نمونه از مطالعات موردی را انتخاب، و آن را براساس پرسش های زیر تحلیل، و نتیجه را به کلاس ارائه کند. چرا افراد و مؤسسات نامبرده در مطالعۀ موردی، این پیام را می فرستند؟ چه دلایلی برای پاسخ خود دارید؟ این پیام را برای چه کسی می فرستند؟ از کجا می دانید؟ چه کسی از این پیام سود می برد؟ عموم مردم؟ سرمای هداران خصوصی؟ دولت ها؟ چه کسی از این پیام ضرر می کند؟ در ساختن و فرستادن این پیام، چه کسی تصمیم گیرندۀ اصلی است؟ چه منافع اقتصادی و سیاسی بر انتقال این پیام تأثیر داشته ا …

پاورپوینت درس نهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مهندسان پیام


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش  18اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   درس ۹ مهندسان پیام آیا تا کنون آشپزی کرده اید؟ اگر این کار را انجام داده باشید، می دانید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، موادّ اوّلیه، چاشنی ها و شیوه پخت بجا استفاده کرد؛ مثلاً نمی شود با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید! نمک، زیادش غذا را شور و کمش غذا را بی مزه می کند. هر پیام رسانه ای نیز باید با زبان و قالب مناسب خودش ساخته و ارائه شود. فعّالیت گروهی فرض کنید شما عضو گروه تولید پیام های رسانه ای شرکتی هستید. برای سفارش های زیر چه رسانه ای را برای انتقال پیام پیشنهاد می کنید؟ چرا؟ برای پاسخ به پرسش بالا ابتدا مخاطب مورد نظر خود را برحسب یک یا چند ویژگی مانند سن، جنسیت، شغل، میزان سواد و… مشخص کنید. سپس رسانه پیشنهادی خود را برای بیشترین تأثیرگذاری معرفی کنید. در مورد بعضی از پیام ها می توانید یک نمونه خاص (نوع سابقه ورزشی یا نام شخصیت ملی و…) را در نظر بگیرید. پاسخ های خود را به پرسش بالا با پاسخ …

پاورپوینت درس هشتم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فنون اقناع (۲) (درس اختیاری)


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۲ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۸ فنون اقناع ۲ (درس اختیاری) در درس های گذشته با پرکاربردترین فنون و روش های تأثیر گذاری فرستندگان پیام بر مخاطبان (فنون اقناع) آشنا شدید. برای تشویق مخاطبان به تغییر رفتار، نگرش ، باور، ارزش یا دیدگاه، از فنونی پیچیده تر یا ترکیبی از فنون استفاده می شود که تشخیص آنها به دقت بیشتری نیاز دارد. در این درس با تعدادی از این فنون آشنا می شوید. فعّالیت گروهی متن صفحات بعد را با روش((جیگ سا)) به هم آموزش دهید. یعنی: به گروه های پنج یا شش نفره تقسیم شوید، به هر یک از اعضای گروه، شماره ای داختصاص دهید. هر گروه دو یا سه عنوان )در کلاس های پر جمعیت دو عنوان و در کلاس های کم جمعیت سه عنوان( از فنون اقناع را بررسی و تحلیل کند. در این تحلیل ویژگی های هر فن و مثال های ذکر شده در متن را استخراج کنید و مثال هایی نیز به آن بیافزایید. سپس افراد هم شماره از همۀ گروه ها در جایی از کلاس یک گروه تشکیل دهند، شماره های یک در یک گروه، شماره ه …

پاورپوینت درس هفتم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم ما هم می توانیم


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۷ اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۷ ما هم می توانیم! در بخش((فعالیت در خانه)) درس قبل از شما خواسته شد، محیط اطرافتان (تلویزیون، تارنما ها / وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، تابلوهای تبلیغاتی و…) را با دقّت مورد مشاهده قرار دهید و دربارۀ فنون اقناع،که در درس آمده است، به ویژه آنهایی که در آن درس نمونه ای برایشان ارائه نشد، حداقل سه نمونۀ قابل نمایش بیابید و این جلسه به کلاس ارائه کنید. اکنون با نمونه هایی که یافته اید، درس را ادامه می دهیم. اطمینان داریم((شما هم می توانید))فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای شناسایی و از این فنون در تولید پیام های رسانه ای استفاده کنید. گفت وگوی کلاسی در صورت امکان یک گروه داوری سه نفره از دبیر شما و سایر دبیران، مربی پرورشی، اولیا، مدیر، معاون یا دانش آموزان در کلاس تشکیل شود. اعضای گروه داوری به کار شما امتیاز می دهند. سقف امتیاز برای هر داور ۹ و در مجموع ۲۷ امتیاز است. معیارهای امتیازدهی شامل موارد زیر است: ا نتخاب نمونه های …

پاورپوینت درس ششم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فنون اقناع


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   درس ۶ فنون اقناع ۱ اقناع چیست؟ زندگی بدون ارتباط و تفهیم و تفاهم با دیگران امکان ندارد و لازمۀ آن نیز تبادل پیام است؛ امّا آیا فرستادن پیام بدون هدف مشخّص معنا دارد؟ روشن است که فرستادن پیام از سوی فرستنده و سازندۀ آن برای دیگران با یک هدف صورت می گیرد. بیشترین هدف از ارتباط با دیگران و فرستادن پیام، تشویق گیرنده به تغییر رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه ، مطابق نظر فرستنده است که به آن((اقناع))می گویند. رسانه ها نیز با استفاده از شیوه های اقناعی سعی می کنند از طریق عقل(منطق) یا احساس یا هردوی آنها بر ما تأثیر بگذارند. تأثیرات رسانه ها بر ذهن و قلب مخاطب، دقیق، ماهرانه و پیچیده است. این مهم توسط فنون و روش هایی برای: جلب توجّه و نظر ما پدید آوردن اعتبار و اعتماد برای خودشان شبیه سازی آمال و آرزوهای خودشان در وجود ما تحریک ما برای انجام دادن کاری مانند خرید، رأی دادن، سرمایه گذاری و… و در مجموع قانع کردن ما انجا …