طرح درس حروف نویسی اعداد ریاضی اول براساس برنامه درس ملی


فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۳ قسمتی از متن :   آشنای با روش حروب نویسی اعداد اهداف جزئی ۱  ـ آشنایی با مفهوم در عدد و حروف  . ۲  ـ % ۹۰   فراگیران اعداد یک تا نه رابه عدد بنویسند . ۳  ـ % ۹۰   فراگیران حروف را می خوانند  . ۴  ـ % ۸۷  فراگیران اعداد نوشته شده را به حروف صحیح می نویسند . ۵  ـ % ۸۷  فراگیران عدد هر دسته را به حروف می نویسند  . ۶  ـ % ۸۷  فراگیران جدول عدد و حروف را درست حل می کنند . مواد آموزشی کارت های عدد و حروف ،‌برگه های متن ،‌گچ و تخته ،‌ کتاب درسی ،‌برگه سفید ،‌تخته مغتاطیسی ، نوار چسب ، کارت های تصویر  . روش تدریس اکتشافی ، حل مسئله ، گروهای کوچک ، تمرین و تکرار . اهداف عاطفی ۱  ـ اعداد یک تا نه را می شناسد  . ۲  ـ اعداد یک تا نه را شماش می کنند  . ۳  ـ اعداد یک تا نه را به راحتی می نویسد …

طرح درس روزانه تفریق ریاضی اول ابتدایی


فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۳ قسمتی از متن : طرح درس تفریق ریاضی اول ابتدایی نام درس : ریاضی               موضوع : تفریق           روش تدریس            پایه : اول مدت : ۲۰ دقیقه          تعداد : ۳۵          مکان مدرسه هدف کلی دانش آموز با مفهموم تفریق آشنا شود . هدف جزئی دانش آموزان باید ۱ ـ نماد اعداد ۰ تا ۵ را بشناسد . ۲ ـ به مفهموم اعداد ۰ تا ۵ پی برده باشد . ۳ ـ به مفهموم کاهش یک مجموعه پی ببرد. دانستنی ها : ۱ ـ تعداد اعضای کم شده از مجموعه های داده شده در فعالیت ها را بیان کند ( دانش ) ۲ ـ به توجه به تصاویر کتاب و شکل های داده شده و فعالیت ها بیان کند . ( دانش ) ۳ ـ مفهوم تفریق را به صورت ساده بیان کند . ( درک و فهم ) ۴ ـ علامت تفریق را تشخیص دهد . ( دانش ) ۵ ـ جای علامت ت …

طرح درس روزانه چرخه آب علوم اول ابتدایی


فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۴ قسمتی از متن : عنوان :چرخه اب   نام درس : علوم                                        پایه/مقطع :اول ابتدایی   صفحه :۴۵و۴۶                                      تعدادفراگیران :۲۰نفر   روش تدریس :پرسش وپاسخ ونمایشی              نام مدرس :   هدف کلی : اشنایی باچرخه اب هدف جزئی :۱فراگیربامفهوم بخاراب اشناشود.۲فراگیرطرزتشکیل ابررا یادبگیرد.۳فراگیرطرزتشکیل بخاررابداند.۴فراگیرمراحل ایجادباران را یادبگیرد. مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی چهارچوبی کامل برای تدریس معلمان اول ابتدایی   …

طرح درس سرنوشت دفترم علوم پایه ششم (روش تدریس: تفکر استقرایی )


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۳ قسمتی از متن : هدف کلی: آشنایی فراگیران با کاغذ اهداف جزئی: با مفهوم الگوی درست مصرف آشنا شوند. فاجعه بزرگ جنگل زدایی را درک کنند. با موارد جایگزین کاغذ آشنا شوند. …

طرح درس سفر انرژی علوم پایه ششم (روش تدریس : کاوش گری (با تکیه بر گام های گانیه)


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۴ قسمتی از متن : اهداف جزئی: ۱-    فراگیران بتوانند با مفهوم انرژی آشنا شوند. ۲-    فراگیران بتوانند با انرژی های مختلف آشنا شوند. ۳-    فراگیران بتوانند با منابع مختلف انرژی آشنا شوند. ۴-    فراگیران بتوانند با تبدیل انرژی از حالتی به حالت دیگر آشنا شوند. ۵-    فراگیران بیاموزند انرژی چگونه ذخیره می شود. اهداف رفتاری: ۱-    فراگیران بتوانند فهرستی از انرژی های مختلف را در زندگی روزمره بیان کنند ( دانشی). ۲-    فراگیران بتوانند تبدیل انرژی را در وسایل ساده بیان کنند ( دانشی). ۳-    فراگیران بتوانند تبدل انرژی را در وسایلی که بیش از یک نوع تبدیل در آنها انجام می پذیرد بیان کنند ( دانشی). ۴-    فراگیران نسبت به انجام کار گروهی اشتیاق داشته باشند (نگرشی). ۵-    فراگیران با احترام به نظرات گروه های دیگر گوش فرا دهند(نگرشی). ۶-     فراگیران نسبت به صرفه جویی در مصرف انرژی در محیط اطراف …

طرح درس سفر به اعماق زمین علوم پایه ششم (روش تدریس: کاوشگری)


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۳ قسمتی از متن : اهداف جزیی: ۱- لایه های درونی زمین را نام ببرد ۲- تفاوت لایه های مختلف زمین را توضیح دهد   اهداف رفتاری: ۱- فراگیر بتواند لرزش اجسام در محیط اطراف را نام ببرد( مهارتی) ۲- فراگیر بتواند ویژگی های مختلف لایه های زمین را بگوید(دانشی) ۳- فراگیر بتواند مواد تشکیل دهنده زمین در قسمت پوسته و گوشته را بگوید( دانشی) ۴- فراگیر بتواند چوب خشک و مرطوب را با هم مقایسه کند و آن را به چگونگی لرزش در سنگ های مختلف ربط دهد.(مهارتی) ۵- نسبت به درس علاقه نشان دهد(نگرشی) ۶-فراگیر باید بداند زمین متعلق به همگان است و وظیفه او حفظ و آبادانی آن است.(نگرشی) …

طرح درس عوامل موثر در کشاورزی اجتماعی پایه ششم (به روش کاوشگری)


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۳ قسمتی از متن :   اهداف جزیی= ۱٫آشنایی فراگیران با عوامل موثر در کشاورزی ۲٫آشنایی فراگیران با عوامل طبیعی و انسانی ۳٫آشنایی با مفهوم زراعت و باغداری ۴٫تقویت توانایی فراگیران در کاشت محصولات   اهداف رفتاری= ۱٫فراگیران بتوانند عوامل طبیعی که بر رشد گیاه موثر است تشخیص بدهند (مهارت) ۲٫فراگیر نسب به کار گروهی و کاوشگری علاقه پیدا کند(نگرش) ۳٫فراگیر مراحل کاوشگری خود را ترسیم کند(مهارت) ۴٫آشنایی با محصولات منطقه خود(مهات) ۵٫فراگیر بتواند نقش عوامل انسانی را بر روی کشاورزی بیان کند(دانش) …

طرح درس کل امری بما کیب رهین قرآن ششم ابتدایی (روش تدریس : بحث گروهی)


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۳ قسمتی از متن : هدف کلی : آموزش پیام قرآنی هدف جزئی : حفظ پیام قرآنی مذکور – درک معنای پیام قرآنی – استفاده از پیام قرآنی در زندگی روزمره هدفهای رفتاری : دانش : فراگیران در پایان درس پیام قرآنی را درک کنند . مهارت : در حفظ پیام قرآنی و معنای آن مهارت پیدا کنند . نگرش : حس همکاری در گروه داشته باشند . درک مفهوم اعمال انسان و نتایج آن را پیدا کنند . رفتار ورودی : سلام و احوالپرسی  و حضور و غیاب و دیدن تکالیف …

طرح درس نقاشی با رایانه کار و فناوری ششم ابتدایی(روش تدریس :کاوشگری علمی.۹گام گانیه)


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۴ قسمتی از متن : اهداف کلی کشیدن نقاشی بارایانه هدف جزئی رنگ آمیزی زمینه نقاشی.کشیدن اشکال های مختلف.ذخیره کردن نقاشی اهداف رفتاری فراگیربایدبتواند یک صفحه بازی مانند شکل صفحه ۷ طراحی کند.(مهارتی ) فراگیربایدبتوانددرقسمت شکل ها بااشکال مناسب یک خانه بکشد.(مهارتی ) فراگیربایداجزای رایانه رابشناسد.(دانشی ) فراگیربایدبتواند رایانه راروشن کند وبرنامه ی نقاشی رااجراکند.(مهارتی ) فراگیرباید بتواندنقاشی که کشیده است را ذخیره کند.(مهارتی ) فراگیر باید ب تواندبا همکلاسی های خود همکاری کند.(نگرشی ) فراگیر باید بتواند باذوق وعلاقه فراوا ن در یادگیری شرکت نماید.(نگرشی ) …

طرح درس سالانه کتاب درسی اجتماعی پایه ششم


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۳ قسمتی از متن : طرح درس سالانه کتاب درسی اجتماعی پایه ششم در سال تحصیلی  نوبت ماه هفته تاریخ درس موضوع  نوبت اول   مهر      اول شنبه دوستی۱۰ تا ۱۳    دوشنبه (۲)  آداب دوستی ۱۴ تا ۱۶ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها    چهارشنبه (۳) تصمیم گیری چیست؟ صفحات ۱۸ و ۱۹ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها    دوم    دوشنبه   (4) چگونه تصمیم بگیریم؟ صفحات ۲۰ تا ۲۴ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها  چهارشنبه   (5) عوامل موثر در کشاورزی صفحات ۲۶ و ۲۷ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها  سوم شنبه   (6) محصولات کشاورزی از … صفحات ۲۸ تا ۳۴  دوشنبه   5 و ۶ بازبینی تکالیف درس  چهارشنبه   5 و ۶ فعالیت های مکمل + ارزشیابی  چهارم   شنبه   (7) طلای سیاه صفحات ۳۶ تا ۴۰  دوشنبه   (7) طلای سیاه بازبینی تکالیف – فعالیت های مکمل  چهارشنبه   (7) طلای سیاه ارزشیابی    پنجم شنبه   (8) ان …