پاورپوینت درس نوزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پنجگانۀ سواد رسانه ای

پاورپوینت درس نوزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پنجگانۀ سواد رسانه ای                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۹ پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲) در درس سوم بیان شد که مخاطب […]

پاورپوینت درس هجدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم زندگی دوم                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش  21اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۸ زندگی دوم در دنیای ارتباطات هیچ چیز هیجان انگیزتر از این نیست که از طریق […]

پاورپوینت درس هفدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بازی زندگی است (درس اختیاری)

پاورپوینت درس هفدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بازی زندگی است (درس اختیاری)                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۷ بازی زندگی است (درس اختیاری) بازی، سرگرمی و چگونگی گذران اوقات […]

پاورپوینت درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم کلیشۀ بدن                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۶ کلیشۀ بدن میلیاردها انسان روی کرۀ زمین زندگی می کنند که هریک از آنها […]

پاورپوینت درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم هر چیز که در جستن آنی، آنی                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۵ هر چیز که در جستن آنی، آنی در فصل […]

پاورپوینت درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب، بی مخاطب

پاورپوینت درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب، بی مخاطب                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س۱۴ مخاطب، بی مخاطب گستردگی رسانه ها و دامنۀ فعّالیت های رسانه ای در عصر […]

پاورپوینت درس سیزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب فعّال یا منفعل

پاورپوینت درس سیزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب فعّال یا منفعل                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۳ مخاطب فعّال یا منفعل! آیا مفهوم مخاطب با روند توسعۀ رسانه ها […]

پاورپوینت درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب خاص                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   در س ۱۲ بسیاری از افراد، اولین مخاطبان را همان تماشاگران نمایش ها، بازی های دسته […]

پاورپوینت درس یازدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم دروازه بانی خبر                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۱ دروازه بانی خبر فعّالیت گروهی فرض کنید شما عضو شورای سردبیری یک بخش […]

پاورپوینت درس دهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بازی گردانان بزرگ                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۶ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   در س ۱۰ بازی گردانان بزرگ در درس قبل آموختید، پیام های رسانه ای ساخته […]