آموزش ۱۱۰۰واژه ضروری انگلیسی با تصویر


آموزش ۱۱۰۰واژه ضروری انگلیسی با تصویر با تصاویر بیشترین واژه را فرابگیرید. حفظ لغات وبه خاطر سپردن آنها از روی تصویر تاثیر بسیار زیادی دربه حافظه سپردن کلمات ومعانی آنها دارد. ۴۷صفحه فایل pdf …