دانلود تحقیق مونتاژ و ادیت در تصویربرداری


فهرست مطالب مقدمه . ۱ اهمیت تدوین .. ۱ تدوین گر ( Editor ) 2 اهمیت تدوین و ضرباهنگ در فیلم کوتاه ۳ مراحل تدوین فیلم . ۱۲ انواع برش .. ۱۳ مچ کات یا برش هماهنگ .. ۱۳ جامپ کات یا پرش ناگهانی .. ۱۳ برش اپتیکی .. ۱۳ فیداین یا ظهور تدریجی .. ۱۴ فیداوت یا محو تدریجی .. ۱۴ منابع: ۱۴ مقدمه تدوین ، آخرین مرحله تولید فیلم است که در آن فیلم ، شکل نهایی خود را پیدا می کند. این مرحله شامل : گزینش نماها و اندازه آنها ، ردیف کردن نماها، صحنه ها و سکانس ها پشت سر هم ، مخلوط کردن تمام صداها و تعیین میزان بلندی آنها و در نهایت در هم آمیختن و همگاه کردن صدای نهایی با تصویر ، است. این کارها به وسیله ، استفاده از فیلم نامه دکوپاژ شده ، قوانین و اصول فیلم سازی و ذوق هنری و خلاقیت تدوین گر ، انجام می شود. لازم به ذکر است که به این مرحله ، مونتاژ و ادیت هم گفته می شود.  ● اهمیت تدوین با تدوین می توان روایتی را به صورت مداوم و سیال بیان کرد. تدوین زمان و مکان را فشرده می کند ، عناصر متفاوت و پراکنده را مورد تاکید قرار می دهد و کنار هم می گذارد و آنها را چنان مرت …

دانلود تحقیق فنون تصویربرداری


فهرست   عنوان صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تصویر چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ فیلم خام………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ ساخت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳ سرعت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴ نگاتیو در برابر ریورسال……………………………………………………………………………………………. …

فنون تصویربرداری


قرمت ورد ۵۵ صفحه     فنون تصویربرداری                       فهرست   عنوانصفحه مقدمه …………………………………… تصویر چیست………………………………. ۱ فیلم خام ………………………………… ۲ ساخت ……………………………………. ۳ سرعت ……………………………………. ۴ نگاتیو در برابر ریورسال …………………… ۸ نگهداری و حفاظت فیلم خام ………………….. ۹ گرما ……………………………………. ۱۰ رطوبت …………………………………… ۱۰ گازهای مضر ………………………………. ۱۰ تشعشع …………………………………… ۱۰ فیلم برداری برای تلویزیون …………………. ۱۱ کنتراست …………………………………. ۱۱ وضوح ……………………………………. ۱۲ سرعت دوربین ترکیب تصویری و حرکت دوربین ……… ۱۲ فیلمبرداری در طبیعت و فیلمبرداری هو …