پاورپوینت فقر


  پاورپوینت فقر   44اسلاید همراه باتصویر   تعریف فقر تعریف فقر همگام با نیاز های عصر خود درتحول بوده است ومسائلی مانند شکاف درآمدی،رژیم غذایی،بهداشت،آموزش، توانمندی و… را درتعریف خود گنجانده است. افراد و خانواده ها وگروه های جمعیتی را زمانی میتوان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم غذایی ومشارکت در فعالیت های اجتماعی و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشند.    خط فقر یا آستانه ی فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور در نظر گرفته می شود فقر مطلق  به ناتوانی از دسترسی  به  حداقل  سطح درآمد معیشتی معین به منظور سه نیاز اصلی یعنی خوراک و پوشاک و مسکن اشاره دارد   فقر نسبی به ناتوانی از دستیابی به سطح معیشت سایر مردم اطلاق می شود   …