پرسشنامه تعارض کار-خانواده


پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،۱۹۹۶) این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال است که پنج سوال تعارض کار-خانواده (مانند ساعتهای کاری من، مانع از انجام وظایف خانوادگی ام می­شود) و پنج سوال تعارض خانواده-کار (مانند وظایف خانوادگی من، باعث بروز مشکل در انجام وظایف حرفه­ای من می­شود) را در مقیاس ۷ امتیازی لیکرت اندازه­گیری می کنند. روایی پرسشنامه توسط سازندگان با روش همبستگی هر دو قسمت با شانزده سازه روان شناختی مانند رضایت از زندگی، رضایت شغلی، تعارض نقش و ابهام نقش بررسی و مشخص شد که با رضایت شغلی و رضایت از زندگی ارتباط منفی و با تعارض نقش و ابهام نقش ارتباط مثبت دارد (فاتحی زاده،۱۳۸۶). روایی پرسشنامه پژوهش توسط اساتید و صاحبنظران تأیید شده است. نوع فایل: قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات : ۲ صفحه …

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف


پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف :این پرسشنامه توسط ریف ( Reef ) در سال ۱۹۸۰طراحی شد .فرم اصلی دارای ۱۲۰سئوال بوده که در بررسیهای بعدی فرمهای کوتاهتر ۸۴-۵۴-۱۸سئوالی آن نیز طراحی شده است. مقیاس بهزیستی روانشناختی دارای شش خرده مقیاس پذیرش خود،رابطه مثبت با دیگران ،خود مختاری ،زندگی هدفمند ،رشدشخصی و تسلط بر محیط است. در فرم۸۴ سئوالی هر عامل دارای ۱۴ سئوال است وضریب پایایی این ابزار به وسیله ریف و کیس بین ۸۳/ تا ۹۱/ گزارش شده است و پایایی این مقیاس به روش باز آزمائی ۸۵/ بدست آمده است .(ریف و کیس، ۱۹۹۵). ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده از پرسشنامه بدست آمده بالا بوده و نشان دهنده پایایی عالی پرسشنامه‌ است و می‌توان گفت محقق از نتیجه پرسشنامه برای اجرای نهایی اطمینان دارد. پرسشنامه ها پس از چاپ و تکثیر بین ۱۰۳ نفراز دبیران مرد دبیرستان‌های شهرکرد توزیع گردید و پس از جمع‌آوری مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. با ارزیابی پرسشنامه ها ۹۵ پرسشنامه اجرایی قابلیت داشت و ۸ پرسشنامه بعلت عدم همکاری مناسب آزمودنی ها و همچنین مخدوش بودن از آماری کلی حذف گردید. پس از استخراج داده&zw …

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند


معرفی آزمون      این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه «بامریند » از سه الگوی آزاد گذاری ، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوه‌های نفوذ و شیوه‌های فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه که توسط دیانا باوم ریند(۱۹۹۱)، طراحی شد شامل ۳۰ ماده است که ۱۰ ماده به شیوه آزادگذاری و۱۰ ماده به شیوه ی مستبدانه و ۱۰ جمله دیگر اقتدار منطقی در امر پرورش فرزند مربوط می شود. پایایی در کل نتایج به دست آمده از مطالعات خارجی و داخلی اعتبار و روایی پرسشنامه فرزندپروری را مورد تأثیر قرار می‌دهند. و این پرسشنامه قبلا توسط اسفندیاری (۱۳۷۴)، و بینم (۱۳۷۹)، مورد استفاده قرار گرفته است. اسفندیاری پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را برای آزادگذاری ۶۹/۰ ،برای استبدادی ۷۷ /۰ و اقتدار منطقی ۷۳/۰ گزارش کرده است.میزان پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی ۸۱/۰ برای آزادگذاری ،۸۵/۰ برای استبدادی و ۹۲/۰ اقتدار منطقی پدران گزارش شده است (بوری ،۱۹۹۱)، همچنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه نتایج زیر را گزارش کرده است : مستبد بودن پدر رابطه معکو …

پرسشنامه خودپنداره


پرسشنامه خودپنداره بک شامل ۲۵ سوال است که برای هر گروه سنی قابل استفاده است. سوالات پرسشنامه در واقع یک صفت یا خصوصیت را مطرح می کند که آزمودنی باید در این صفت خودش را با بقیه مقایسه کند .سوالات این آزمون دارای ۵ گزینه است که عبارتند از : توانایی ذهنی معلومات هوش – هوش – حافظه – توانایی خواندن – بیان کردن- یادگیری جذابیت فیزیکی قیافه – محبوبیت – جذابیت – شخصیت – وضع ظاهری مسایل اخلاقی حرص و طمع – مهربانی – خودخواهی – خلق و خوی- بیرحمی کفایت کاری موفقیت – تنبلی –تلاش و سخت کوشی – به اتمام رساندن کارها مهارتهای اجتماعی برقراری ارتباط اجتماعی اعتبار و روایی : این پرسشنامه توسط محققین ، مختاری حسن آباد ، قلی زاده عنصرودی ، سوری، نبوی و … در سالهای ۱۳۷۱تا ۱۳۸۴ به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های مشاوره و سنجش و اندازه گیری و مدیریت آموزشی مورد پژوهش قرار گرفته است . ضریب اعتبار آن را جمال الدین نبوی (۱۳۸۳) با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل ۸۵/۰ گزارش کرده اند . همکار دیگر این طرح بهرام سلطانی از …

پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف


پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف : مشتمل بر ۱۸ سؤال که به صورت مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم نمره۱، مخالفم نمره۲، نظری ندارم نمره۳، موافقم نمره۴، کاملاً موافقم نمره۵) است. پرسشنامه مؤلفه ها یادگیری سازمانی مهارت های فردی مدل های ذهنی چشم انداز مشترک یادگیری تیمی تفکّر سیستمی درگیری شغلی ____ نوآوری سازمانی ____   روایی پرسشنامه ها: علی رغم این که هر سه پرسشنامه‌ی این پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است و از روایی لازم برخوردار می باشد، در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوا استفاده شد و مورد تأیید متخصصان مدیریت قرار گرفت. ۲-۶-۳) پایایی پرسشنامه :  هر سه پرسشنامه استاندارد بوده و در تحقیقات بسیاری در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و پایایی آن ها در تحقیقات گوناگونی مورد تأیید قرار گرفته است و از پایایی بالایی برخوردارند. در این پژوهش پایایی پرسشنامه ها بر روی یک نمونه‌ی ۵۰ نفری از آزمودنی ها (دبیران زن و مرد ) انجام شد و برآورد آماری آن ها از طریق آلفای کرونباخ برای نو …

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی


 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی، ابزاری محقق ساخته می باشد که مشتمل بر ۱۵ سوال می باشد. این پرسشنامه به صورت لیکرت پنج درجه ای که به صورت موافقم(۵)، کمی موافقم(۴)، نظری ندارم(۳)، کمی مخالفم(۲) و مخالفم(۱) نمره گذاری می شود.جهت بررسی روایی این پرسشنامه سعی شد از پنج تن از اساتید دانشگاه کمک گرفته شود ابتدا سوالات پرسشنامه ۲۰ مورد بودند که این اساتید روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند و تعداد سوالات را به ۱۵ مورد تقلیل دادند. جهت بررسی پایایی این پرسشنامه بر روی ۱۰۰ نفر از دانش آموزان اجرا شد و آلفای کرونباخ برابر۸۶/. برای کل آزمون به دست آمد که مورد قبول است. نوع فایل: قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات : ۲ صفحه …

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی


پرسشنامه سنجش نگرشهای مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده(۱۳۷۷ ; به نقل از شریفی،۱۳۸۱) و بر اساس مدل گلاک و ستارک (۱۶۹۵ ; به نقل از همان منبع) با اسلام، بویژه اسلام شیعی تطبیق داده و متناسب شده است . این پرسشنامه دارای ۲۶ عبارت است که چهار بعد (زیر مقیاس) را می سنجد که شامل: ۱- بعد اعتقادی ۲- بعد تجربه ای یا عواطف دینی ۳- بعد پیامدی یا آثار دینی ۴- بعد مناسکی یا اعمال دینی   روایی صوری این پرسشنامه را از طریق نظر خواهی از تعدادی دانشجویان دکترا که با اسلام، آشنایی کامل داشتند، بدست آورد. در ابتدا از پاسخگویان خواست تا ا لتزام دینی خود را بر روی یک طیف خطی ده قسمتی مشخص کنن د . رابطه بین نمره های دینداری آنان در مقیاس گلاک و ستارک و نمره ارزیابی خود آنان از دینداریشان از طریق ضریب همبستگی پیرسون ۶۱/۰ گزارش شد. این میزان به عنوان روایی بیرونی در نظر گرفته شد. در پژوهش شریفی (۱۳۸۱) نیز پایایی کل این آزمون به روش تنصیف و آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۵/۰ و ۷۸/۰ و اعتبار آن ۴۵/۰ بر آورد ش د. ( p<0/001 ) . لازم به ذکر است که پایایی و اعتبار همه ابعاد نیز معنا دار ( p<0/001 ) …

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث


پرسشنامه ی رضایت شغلی بری فیلد و روث (۱۹۵۱ )، شامل ۱۹پرسش ساده و قابل فهم است، که از طریق سنجش لیکرتی به ارزیابی رضایت ازکار و حرفه میپردازد. پاسخ به پرسش ها به شکل زیر نمره بندی میشود: ۱- کاملا مخالفم ۲- مخالفم۳- نظری ندارم ۴- موافقم ۵- کاملا موافقم. دامنه ی نمره های احتمالی میان ۱۸ تا ۹۰ گزارش شد. نمره های بالاتر نشان دهنده ی رضایت شغلی بیشتر فرد می باشد . بری فیلد و روث پایایی این ابزار ۸۷ درصد ارزیابی کرده اند(به نقل از طوبایی و همکاران،۱۳۸۸). پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث ( OJS ) دارای ۱۸ گویه و به صورت یک بعد رضایت شغلی را در کل به جای سنجش جنبه های شغلی با طیف لیکرت پنج گزینه ای می سنجد. نوع فایل: قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات : ۲ صفحه …

پرسشنامه سازمان یادگیرنده


برای سازمان یادگیرنده، پرسشنامه‌ای استاندارد، شامل ۲۵ سؤال که به صورت طیف پنج نمره‌ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم می‌باشد، استفاده شد. ابعاد پنج گانه فرمول مورد نظر ویک و لئون (۱۹۹۵) در پرسشنامه، شامل رهبری فرابین، برنامه/ ارزیابی، اطلاعات، ابتکار و اجرا است، که اصل آن توسط ویک ولئون طراحی شده است و در پژوهشهای قبلی این پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی عناصر فرمول ایجاد سازمان یادگیرنده و سؤالاتی که این ابعاد را می‌سنجد. روایی و پایایی ابزارها پرسشنامه‌ ی سازمان یادگیرنده، از پایان نامه کارشناسی ارشد، رسته مقدم (۱۳۸۳) که در این زمینه و در رابطه با این موضوع در دانشگاه علامه به پژوهش پرداخته‌اند، اخذ گردیده است. روایی آن از طریق جمع آوری نظرات اساتید راهنما و مشاور تایید گردیده است و پایایی آن از طریق استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در بخش وضعیت موجود ضریب ۸۹/۰ و در بخش وضعیت مطلوب ۹۲/۰ بدست آمده است که نشان دهنده ویژگی اعتبار ابزار است (رسته مقدم، ۱۳۸۳). همچنین باید متذکر گردد که تنها از قسمت وضعیت موجود پرسشنامه، استفاده گردید و وضعیت مط …

پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران


برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه‌ای که ساخته هوی و همکارانش (۲۰۰۹) است، جهت تعیین میزان نگرش کارکنان از اثربخشی، استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۸ سؤال که موارد ۵ گانه کمیت و کیفیت محصول، کارایی، قابلیت سازگاری و قابلیت انعطاف را می‌سنجد و طیف ۶ نمره‌ای لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است. روایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی از طریق ارزیابی‌های کارشناسان (هوی و فرگوسن، ۱۹۸۵) تایید گردیده است و پایایی آن از طریق استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین ۸۷/۰ تا ۸۹/۰ بدست آمده است که نشان دهنده ویژگی اعتبار ابزار است. محقق در این تحقیق به سنجش پایایی پرسشنامه‌ی اثربخشی سازمانی از طریق آلفای کرونباخ اقدام نمود که عدد ۸۷/۰ به دست آمد، همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه در این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نوع فایل: قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات : ۵ صفحه …